Đóng cổng đăng ký để rà soát dữ liệu
Đóng cổng đăng ký để rà soát dữ liệu
Đóng cổng đăng ký để rà soát dữ liệu
Đóng đăng ký rà soát dữ liệu đăng ký thi 401- 403

Đóng đăng ký rà soát dữ liệu đăng ký thi 401- 403

Hệ thống đăng thí thi HSA sẽ tạm đóng các đợt thi đợt 401 (23-24/03), 402 (06-07/04), 403 (20-21/04) từ 15h30 ngày 22/02/2024 đến 15h30 ngày 25/02/2024 để rà soát dữ liệu. Các ca thi đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành việc nộp lệ phí dự thi sau 96 giờ sẽ bị hủy tự động. Hệ thống mở trở lại các đợt thi trên sau khi kết thúc thời gian rà soát.

Hướng dẫn chỉnh sửa một số thông tin sau khi chọn ca thi

Hướng dẫn chỉnh sửa một số thông tin sau khi chọn ca thi

Theo Hướng dẫn đăng ký thi HSA, hồ sơ thí sinh sẽ không thể chỉnh sửa sau khi chọn ca thi thành công. Tuy nhiên, một số thí sinh vẫn còn sai sót trong hồ sơ sau khi đăng ký ca thi. Đối những hồ sơ cần chỉnh sửa, Trung tâm Khảo thí hướng dẫn như sau

Mở cổng đăng ký ca thi

Mở cổng đăng ký ca thi

Từ 9 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2024, hệ thống http://khaothi.vnu.edu.vn/ sẽ mở phục vụ thí sinh chọn ca thi cho các đợt thi HSA 401 (thi ngày 23-24.3.2024), HSA 402 (thi ngày 06-07.4.2024) và HSA 403 (thi ngày 20-21.4.2024). Thí sinh lập tài khoản dự thi HSA, chọn Kỳ thi -> Đợt thi -> Địa điểm thi -> Ca thi.

Xem thêm bài đăng