Đăng nhập
Đăng ký tài khoản
Điền chính xác thông tin (hệ thống không cho phép đăng ký trùng lặp email và số CMND/CCCD).

THỎA THUẬN

(theo Hướng dẫn số 25/HD-KT  ngày 19 tháng 01 năm 2022 của  Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN)

Điều 1. Thỏa thuận sử dụng là văn bản thỏa thuận giữa thí sinh đăng ký dự thi, tham gia thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Thí sinh đọc kỹ thỏa thuận sử dụng này và tìm hiểu Quy chế thi ĐGNL học sinh THPT hiện hành của ĐHQGHN trước khi đăng ký dự thi.

Điều 2. Khi đăng ký và dự thi ĐGNL, thí sinh chấp thuận rằng đã học, hiểu và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng. Trường hợp người thực hiện đăng ký thi ĐGNL (bố mẹ, người thân, người quen…) thay cho thí sinh thì cả thí sinh và người thực hiện đăng ký đều phải tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Thí sinh không được phép tạo nhiều tài khoản giả (hay tài khoản ảo) để  thực hiện các hoạt động phá hoại hệ thống đăng ký dự thi ĐGNL. Mọi thao tác trên cổng thông tin đăng ký dự  thi, quá trình làm bài thi đều được máy tính ghi nhận. Thí sinh chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của thông tin cá nhân đăng ký dự thi.

Điều 3. Thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự thi, kết quả điểm thi ĐGNL của từng thí sinh được bảo vệ theo quy định về bảo mật thông tin cá nhân.

Điều 4. Ảnh chân dung 4x6 cm được sử dụng cho Phiếu đăng ký dự thi và Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL. Hội đồng thi ĐGNL sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin đăng ký dự thi để kiểm chứng nhân thân người dự thi. Thí sinh có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh quy định phòng dịch, nộp đủ lệ phí đúng thời gian quy định;lệ phí đã nộp không hoàn lại. Trường hợp xác thực nhân thân không đúng với hồ sơ đăng ký dự thi, không nộp lệ phí sẽ không được tham dự kỳ thi ĐGNL. Nếu thí sinh bị phát hiện gian dối trước, trong quá trình làm bài thi và sau khi kết thúc thi, kết quả thi ĐGNL sẽ bị hủy. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN không cung cấp chứng nhận liên quan đến kết quả thi ĐGNL cho thí sinh đối với các trường hợp gian lận. Hình ảnh, âm thanh (audio) của thí sinh ở địa điểm thi có thể được ghi lại và lưu trữ phục vụ công tác xác minh nhân thân người dự thi và bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi.

Điều 5.  Câu hỏi thi ĐGNL/đề thi là tài sản của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL có trách nhiệm bảo quản câu hỏi thi ĐGNL/ đề thi; không được phép sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi ĐGNL (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh…) chuyển cho người khác dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài thi và sau khi thi;  không được phép mang các tài liệu/tài sản của Trung tâm Khảo thí ra khỏi phòng thi/khu vực thi. Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ hình ảnh, dữ kiện đề thi dưới mọi hình thức trên các phương tiện đại chúng khi chưa có sự đồng ý của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 6. Thí sinh được cấp miễn phí 01 bản Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL. Trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi và Thỏa thuận sử dụng này đến mức phải  hủy bỏ kết quả thi, Trung tâm Khảo thí có quyền ngừng cấp Giấy chứng nhận kết quả thi và từ chối mọi yêu cầu của thí sinh liên quan đến kỳ thi ĐGNL.

Điều 7. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN được phép sử dụng tập hợp các kết quả điểm bài thi ĐGNL phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển các bộ công cụ khảo thí, đo lường, đánh giá và kiểm định chất lượng; gửi xác nhận kết quả thi ĐGNL của thí sinh với các đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL theo yêu cầu của thí sinh hoặc đơn vị sử dụng được thí sinh ủy quyền tra cứu.

Điều 8. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và các cán bộ tham gia công tác thi ĐGNL không có chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ tài sản cá nhân của thí sinh mang đến địa điểm thi (bao gồm cả các vật dụng không được phép mang vào phòng thi) trong ngày thi.

Điều 9. Tất cả các tài liệu, văn bản hướng dẫn của kỳ thi, các phần mềm phục vụ kỳ thi ĐGNL, đề thi tham khảo và các đề thi chính thức là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố liên quan đến các tài liệu, dữ liệu của kỳ thi ĐGNL mà không có sự đồng ý của Trung tâm Khảo thí đều không được phép.

Điều 10. Các tranh chấp phát sinh giữa thí sinh và Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về quyền lợi và nghĩa vụ hoặc các vấn đề khác trong quá trình thí sinh đăng ký dự thi, tham dự kỳ thi, tiếp nhận kết quả, sử dụng kết quả điểm thi ĐGNL (không bao gồm các nội dung vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ) sẽ được hai bên thống nhất giải quyết theo Quy chế thi ĐGNL học sinh THPT ở ĐHQGHN, quy định thi hiện hành và các quy định của pháp luật Việt Nam.